Ledamöter och valberedning

En ledamot har full besluts- och förslagsrätt och kan också ha ett eget ansvarsområde, till exempel vara ansvarig för vissa medlemsaktiviteter. En ersättare/suppleant är en reserv för ordinarie ledamot och har bara rösträtt om en ordinarie ledamot inte kan delta. Suppleanterna behöver inte vara med på styrelsemötena men det kan vara bra så att de är insatta i styrelsens arbete.

Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya styrelseledamöter och revisorer. Att hitta en valberedning kan vara svårt, men det är något av det viktigaste för att ha en fungerande förening. Valberedningen kan vara med på medlemsaktiviteter för att hålla ögon och öron öppna efter nya styrelseledamöter samt bör vara med på vissa sammanträden för att se vilka kompetenser som skulle behövas i styrelsen.

Årsmötet väljer vilka som ska sitta i valberedningen. Hur många ledamöter samt för hur lång mandatperiod de sitter, ska regleras i stadgarna. Valberedningen är självständiga från styrelsen. De ska inte ta order från styrelsen utan arbetar, precis som styrelsen, på förtroende från föreningens medlemmar.