Inför årsmötet

Instruktion och tips inför årsmötet

Exempel på kallelse (använd gärna föreningswordmallen)

Såhär röstar man i Teams om inte tyst acklamation räcker

Mejl om poströstning

Dessa dokument ska mailas till info@celiaki.se efter årsmötet i Celiakiföreningen.

Mall för ekonomisk rapport
Underskriven revisionsberättelse för 2020
Verksamhetsberättelse för 2020
Verksamhetsplan och budget för 2021
Kopia på underskrivet årsmötesprotokoll 2021 med röstlängd som bilaga
Kopia på underskrivet protokoll från konstitueringen av styrelsen 2021
Ifylld förtroendemannalista Se nedan
Kopia på underskrivet protokoll från eventuellt extra årsmöte under 2020

Mall för ekonomisk rapport

Här hittar du mallar för de olika dokumenten till årsmötet