Sekreteraren och kassören

Sekreteraren är en av nyckelpersonerna i styrelsen.  Sekreteraren är den person som svarar för att protokollen är korrekta och tydligt skrivna. Rollen har en avgörande förutsättning för kvaliteten i hela styrelsens arbete. Sekreteraren väljs inom styrelsen vid styrelsens konstituerande sammanträde efter årsmötet.

  • Förbereder sammanträden tillsammans med ordförande.
  • Ansvarar för att protokoll förs vid olika sammanträden och möten.
  • Ansvarar för att protokollen blir justerade och godkända.
  • Ansvarar för utskick av brev, kallelser, protokoll med mera.
  • Ansvarar för att protokollen med bilagor arkiveras på ett säkert sätt.
  • Gör tillsammans med övriga förtroendevalda förslag till verksamhetsberättelse.

Kassören har hand om föreningens ekonomi. Ser till att räkningar betalas, tar fram underlag för budget- och bokslutsarbete samt håller kontakt med revisorerna. Ser till att bokföring och verifikationer hanteras enligt gällande lagar.